Thursday, January 28, 2016

ТFSA чи RRSP?

Ви вже напевне використовуєте RRSP аби відкласти кошти на майбутнє. Але починаючи з 2009 р. з’явилася також інша опція – Тax Free Savings Account, або ТFSA. Цей вид інвестиційного рахунку може слугувати додатком до Вашого RRSP, aле як визначити, який план кращий?

Спочатку, чудова новина – Ваш пожиттєвий ліміт внесків у TFSA збільшився до $46,500 станом на 2016 р.! У цій статті ми подаємо інформацію, яка допоможе Вам зробити вибір, що краще використовувати, RRSP чи TFSA (або, можливо, комбінацію цих двох рахунків).
Якщо Ви бажаєте частого та зручного доступу до Ваших грошей, використовуйте TFSA. Ви зможете забрати гроші без оподаткування з цього рахунку в будь-який момент і покласти кошти назад до ТFSA в майбутньому. Щодо RRSP, то цей рахунок є більш зручним для довготермінових інвестицій.
Roman MlynkoCIMCFP
Wealth Strategies Consultant 
Ukrainian Credit Union Limited

Якщо Ваш річний дохід є низьким, тоді TFSA може бути кращою альтернативою, оскільки такі його властивості як неоподатковуваність і гнучкість у користуванні можуть бути вигіднішими за незначне зниження по уплаті податків, яке Ви дістанете, роблячи внесок до RRSP.

TFSA or RRSP?

You probably already use RRSPs as a way to save for the future. But ever since the federal government introduced Tax Free Savings Accounts (TFSA) in 2009, you have another option. This type of investment account can serve as a supplement to your RRSP, but how do you decide which plan is best for you?

First the great news: Your lifetime contribution limit to a TFSA rose to $46,500 for 2016! What follows in this article is a list of information that might help you decide which is best for you, RRSP, TFSA (or maybe a mix of both).

Roman MlynkoCIMCFP
Wealth Strategies Consultant 
Ukrainian Credit Union Limited
If you wish to access your money frequently and conveniently – use the TFSA. You can remove your savings from a TFSA tax-free at any time, and then you can put it right back at a future time. As for RRSP, it is more useful as a long-term investment tool.

If your annual income is low, then the TFSA can be a better alternative because the tax-free withdrawal feature and flexibility with which you can sue the TFSA can outweigh the benefits of the small tax deduction you get for making an RRSP contribution.

Monday, January 25, 2016

Як працюють кредитові спілки

Yuriy Diakunchak Director of Marketing
Ukrainian Credit Union Limited
У сьогоднішньому світі численного вибору фінансових установ (ФУ), люди часто не розуміють, у чому різниця між тією або іншою ФУ. Банк, кредитова спілка, трастова компанія, яка між ними різниця?
Різниця насправді є досить істотною. Моє особисте правило - володіти банком - купувати акції банків, тримати їх, користуватися дивідендами і спостерігати за зростаням капіталу - але обслуговуватися в кредитовій спілці. Але чому? Банки є корпораціями, які знаходяться в приватній власності акціонерів і мають чітку мету отримання прибутку. Вони досягають цього шляхом стягування цілого ряду платежів від своїх клієнтів. Будь ласка, зверніть увагу, що в цьому випадку власник і клієнт є двома дуже різними людьми. Іноді вони можуть бути однією і тією ж особою, але частіше за все клієнти банку не володіють акціями банків. Банки, я міг би додати, дуже успішно утримують комісійні, і я, як власник акцій банку, вітаю їх за їхні успіхи.

Кредитові спілки стягують менше комісійних
Кредитові спілки, на відміну від банків, є власністю їх членів. Це означає, що кожна людина, яка обслуговується у кредитовій спілці, також є власником цієї кредитівки. Кредитові спілки, як правило, стягують менше комісійних, ніж банки. Українська Кредитова Спілка Лимитед, наприклад, не стягує щомісячних комісійних по особистих чекових і ощадних рахунках, і ми не вимагаємо від наших членів, щоб вони мали мінімальний баланс на рахунку. Ми не накладаємо обмежень на кількість угод, які ви можете мати по своєму рахунку щомісяця. Ми також пропонуємо такі речі, як безкоштовні зображення чеків - банки стягують за це плату. Ви просто не можете отримати таке обслуговування в банку.
Ваш рахунок в банку або має щомісячну плату, або вимогу мінімального балансу, необхідного для того, щоб уникнути щомісячної плати, або додаткові збори, що стягуються після виконання певної кількості "безкоштовних" угод. Іноді ви отримуєте лише 2 угоди на місяць. На моєму колишньому рахунку у TD Canada Trust (який очевидно не платив відсотків) я мусив тримати не менше $1,500, щоб уникнути щомісячної плати в розмірі $3.95. А якби я захотів побачити зображення мого чека? Дзень, ще одна плата. Це стосується так-званого "Minimum Account". Є і такі рахунки в TD Canada Trust, де треба платити $29.95 щомісяця або тримати не менше $5,000 на рахунку[1].

How a credit union works

Yuriy Diakunchak Director of Marketing
Ukrainian Credit Union Limited
In today’s world of infinite choices of financial institutions (FI), people often don’t understand what the difference is between one or another FI. Bank, credit union, trust company, what’s the big difference?
The difference is actually quite substantial. My own personal rule is own a bank – buy shares in banks, hold on to them, enjoy the dividends and watch your equity grow – but bank at a credit union. Why is this? Banks are privately owned (by shareholders) corporations with the express goal of making profits. They accomplish this by charging a range of fees to their customers. Please note that in this scenario owner and customer are two very different people. They can sometimes be the same person, but more often than not, bank customers do not own the shares of the banks they do business with. Banks, I might add, are very successful at charging fees and I, as an owner of bank shares applaud them for their success.

Credit unions charge you less
Credit Unions on the other hands are owned by their members. That means that every single person who does business with a credit union is also an owner of that credit union. Credit unions as a rule charge fewer fees than banks do. Ukrainian Credit Union Limited for example does not charge any monthly administration fees on our personal chequing and savings accounts and we do not require our members to have a minimum balance in our accounts. We do not impose a limit on how many transactions you can perform on your account each month. We also offer things like cheque imaging for free – banks charge you for this. You simply cannot get this at a bank.
Your account at a bank either has a monthly fee, a minimum balance required in order to avoid the monthly fee or additional fees charged after you perform a certain number of “free” transactions. Sometimes you get as few as 2 transactions a month. I know, my old TD account required me to keep a minimum of $1,500 on deposit (interest free obviously) in order to avoid the monthly fee of $3.95. And if I wanted to see an image of my cheque? Ding, another fee. This was the so-called “Minimum” account. The “All-inclusive” account has a monthly fee of $29.95 and a $5,000 minimum balance[1].

Friday, January 22, 2016

Час, проведений на ринку, забезпечує кращу віддачу, ніж намагання вгадати

Michael Zienchuk, MBA, CIM 
Investment Advisor, Credential Securities Inc.
Manager, Wealth Strategies Group
Ми продовжуємо нашу серію статей про те, як інвестори можуть поліпшити продуктивність своїх портфелів. Більшість інвесторів із зрозумілих причин досить сильно турбуються про свої інвестиції. Але в багатьох випадках ці побоювання виявляються контрпродуктивними. Багато людей часто зосереджують свою увагу на кількох позиціях у своїх портфелях, продаючи позиції, які не дали гарну віддачу за короткий час і таким чином фіксуючи свої втрати. Коли ті ж самі акції знову виростають в ціні, інвестори часто оговтуються занадто пізно, щоби купити їх знову, і втрачають можливість взяти участь у рості ціни цих акцій.
Таку поведінку часто називають "намагання вгадати рух ринку". Досвід багатьох інвесторів довів багато разів, що цей підхід дуже важко втілити вірно. Для більшості інвесторів краще знайти якісну акцію і тримати її довгий час. В тих випадках результати часто є кращими - акції як правило дають гарні прибутки, якщо їх тримати у портфелі тривалий час, замість того, щоб купувати та продавати, намагаючись вгадати рух ринку. Інвесторам дуже важко передбачити, коли окремі акції або навіть фондові індекси виростуть або впадуть, і часто, намагаючись зробити це, інвестори мають занадто високі очікування прибутків, які вкрай важко досягти. Намагання вгадати рух ринку також вимагає старанного моніторингу руху цін, і часто інвестори пропускають найвдаліші моменти для купівлі або продажу, тому що ніколи не можна бути на 100% упевненим, що досягнуте дно або, навпаки, найвищий рівень ціни. Навіть професійним інвесторам важко заздалегідь вгадати рух ціни окремих акцій, що доводять погані результати роботи багатьох хедж-фондів США в 2015 році.

Thursday, January 21, 2016

It is “time in the market” not “timing the market” that provides the best returns


Michael Zienchuk, MBA, CIM
Investment Advisor, Credential Securities Inc.
Manager, Wealth Strategies Group
We continue our series of articles about how investors can improve on the performance of their portfolios. Most investors understandably worry quite a lot about their investments. But in many cases these worries turn out to be counterproductive. Many people often focus their attention on a few positions in their portfolios, selling positions that have not performed well in the short term, and in the process crystallizing losses. When those same stocks bounce back, investors are often too late to get back in and miss out on the opportunity of participating when those positions return to growth.
This kind of behavior is often referred to as “timing the market”. This approach has proven many times in the past to be very difficult to get right.  Often it is better to find a quality stock and hold it for the longer term.  The results are often better in those cases, because respectable returns in equities generally are driven more often by the length of time holding the position, or ‘time in the market’, rather than trying to trade in and out of a position, or ‘timing the market’.  It is extremely difficult for investors to predict when individual stocks or even stock indices will rise or fall, and often the investor will set a predetermined expectation of return that is extremely difficult to achieve.  It also requires diligent monitoring of the position, and often the most opportune times to get out (or in) are missed because one is never 100% certain that a bottom (or top) in the position is reached.  Even professional investors have a difficult time with ‘timing’ on individual positions, as can be seen by the poor performance of many hedge funds in the U.S. in 2015.
Chart 1 below shows that if you had missed the ten best days of the market over 20 years between 1993 and 2013, your annualized return would be almost 4 percentage points lower than the market’s return over that period (5.49% vs. 9.22%). And it is very easy to miss ten good days of the market over 20 years for most investors. In fact, it is quite easy to miss the 60 best days of the market over a 20 years time span while engaging in market timing. In this case, your annualized return would be -4.39%, instead of +9.22%.
Chart 1 The cost of market timing
We continue our series of articles about how investors can improve on the performance of their portfolios. Most investors understandably worry quite a lot about their investments. But in many cases these worries turn out to be counterproductive. Many people often focus their attention on a few positions in their portfolios, selling positions that have not performed well in the short term, and in the process crystallizing losses. When those same stocks bounce back, investors are often too late to get back in and miss out on the opportunity of participating when those positions return to growth.
This kind of behavior is often referred to as “timing the market”. This approach has proven many times in the past to be very difficult to get right.  Often it is better to find a quality stock and hold it for the longer term.  The results are often better in those cases, because respectable returns in equities generally are driven more often by the length of time holding the position, or ‘time in the market’, rather than trying to trade in and out of a position, or ‘timing the market’.  It is extremely difficult for investors to predict when individual stocks or even stock indices will rise or fall, and often the investor will set a predetermined expectation of return that is extremely difficult to achieve.  It also requires diligent monitoring of the position, and often the most opportune times to get out (or in) are missed because one is never 100% certain that a bottom (or top) in the position is reached.  Even professional investors have a difficult time with ‘timing’ on individual positions, as can be seen by the poor performance of many hedge funds in the U.S. in 2015.
Chart 1 below shows that if you had missed the ten best days of the market over 20 years between 1993 and 2013, your annualized return would be almost 4 percentage points lower than the market’s return over that period (5.49% vs. 9.22%). And it is very easy to miss ten good days of the market over 20 years for most investors. In fact, it is quite easy to miss the 60 best days of the market over a 20 years time span while engaging in market timing. In this case, your annualized return would be -4.39%, instead of +9.22%.
Chart 1 The cost of market timing

Source: Charles Schwab Company (2012) via Investopedia.com
A buy-and-hold strategy is also called a passive investment strategy. As the numbers above show, this strategy brings dependable high returns over longer periods of time. There are also more active investment strategies which can bring good results. However, it is advisable to obtain professional investment counsel when using active strategies.


Michael Zienchuk, MBA, CIM
Investment Advisor, Credential Securities Inc.
Manager, Wealth Strategies Group
Ukrainian Credit Union
416-763-5575 x204


Mutual funds and other securities are offered through Credential Securities Inc. Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the prospectus before investing. Unless otherwise stated, mutual funds and other securities are not insured nor guaranteed, their values change frequently, and past performance may not be repeated. The information contained in this article was obtained from sources believed to be reliable; however, we cannot guarantee that it is accurate or complete. This article is provided as a general source of information and should not be considered personal investment advice or solicitation to buy or sell any mutual funds and other securities. The views expressed are those of the author and not necessarily those of Credential Securities Inc.  Credential is a registered mark owned by Credential Financial Inc. and is used under license. Credential Securities Inc. is a Member of the Canadian Investor Protection Fund.

Friday, January 15, 2016

Closed for the Epiphany

Ukrainian Credit Union Limited will be closed in observance of the Epiphany Tuesday, January 19th, 2016. But you can still visit us online, Facebook, Blog, Twitter and Youtube 24/7!


Friday, January 8, 2016

RRSP Season is Here!

RRSP season is here again, Ukrainian Credit Union limited wants to know what's your retirement vision?

Friday, January 1, 2016

UCU Helps: Yuriy Harbuziuk

 

Гарбузюк Юрій Юрійович. Юра поселився в палаті разом з Сашком Козачком, і недарма, адже він має травму головного мозку, через яку порушена мовна функція, так само як і Сашко, Юра спілкується очима. Хлопець народився 26.12.1987 року і мешкає у с. Минійки Житомирської області. Мама його померла і Юра ріс під опікою свого брата, дружина якого,  Люда, стала для хлопця мамою. Подорослівши, Юра працював полірувальником каменю, зустрів майбутню дружину Наталку, з якою і побралися у 2008 році, народили двійко діточок. Жили звичайним життям, будували плани, вели господарку, за словами Наталі, Юра залюбки розводив кроликів, тішилися малечею… Та почалась війна, і Юрій отримав повістку.  22 липня пішов захищати свою Батьківщину. Місяць був в «Десні» у Чернігівській області, а звідти потрапив у Артемівськ, відтак – у Станицю Луганську. Тут він і дістав поранення. Юра стояв на блок-посту. Зранку, о 4:30, за його спиною розірвалась міна. Нажаль, більше нічого взнати досі не вдалося, документи з місця проходження служби ще не надійшли. Те, що відомо із супроводжуючих медичних довідок: 02.08.15 р. отримав мінно-вибухову травму під час виконання службових обов’язків в рамках АТО в Донецькій області.