Sunday, March 10, 2019

Showing our pride for being Ukrainian Canadians #UCU75


Filip Kowal

UCU was a proud contributor to the memorial opened in France to mark the 100th anniversary of the Battle of Hill 70 to honour the memory of Canadian military members who distinguished themselves and our country at this pivotal event of World War I. Our credit union was a key sponsor of the portion of the memorial known as Filip Konowal VC Walk, named for the Ukrainian Canadian war
hero whose Victoria Cross is today displayed at the National War Museum in Ottawa.


УКС мала за честь підтримати створення меморіалу, відкритому у Франції з нагоди 100-річчя Battle of Hill 70,аби вшанувати пам'ять канадських військовиків, які уславили себе і нашу країну на цьому важливому етапі Першої світової війни. Наша кредитова спілка була ключовим спонсором частини пам'ятника, відомої як Filip Konowal VC Walk, названої на честь українського канадського героя війни, чий Хрест Вікторії сьогодні виставлений у Національному військовому музеї в Оттаві. 


Saturday, March 9, 2019

First $1,000,000.00 is assets #UCU75

What would you say to a home price of $30,500 in Toronto? How would you like to deal with a minimum wage of $0.75/hr? To balance everything out, your cost of bread in this imaginary world would be $0.10. Welcome back to the 50s! In 1950 Ukrainian (Toronto) Credit Union hired its first part-time tellers, Maria Vasylenko and Maria Bodnarchuk. 

Як вам ціна будинку в Торонто $30,500? А чи сподобалась би пропозиція мати справу із мінімальною зарплатою у $0.75/годину? Щоправда, заради справедливості та балансу, у цьому уявному світі хліб обійшовся би у $0.10. З повернянням у 50ті роки!
Якраз у 1950му Українська Кредитова Спілка (Торонто) відкрила свої перші позиції неповного дня, найнявши працівниками відділення Марію Василенко та Марію Боднарчук. 

UCU employees, 1952 


UCU (Toronto) assets in 1955 exceeded $1,000,000. By this time there are five other Ukrainian Credit Unions in Toronto. In 1956 the 2000th member signed up to our Credit Union.

Активи УКС (Торонто) вперше перетнули позначку в мільйон доларів у 1955 році. На той час в Торонто вже існувало п'ять інших українських кредитних спілок. У 1956му двотисячний член вступив до кооперативу УКС (Торонто) Friday, March 8, 2019

Empowering new generations #UCU75

The Ukrainian National Youth Federation (UNYF) was founded on July 27th, 1934 in the prairie city of Saskatoon, and quickly spread throughout the country. Toronto quickly became one of the biggest branches and the UNYF crowd joined UNF projects as well as the co-operative financial movement.

In recognition of the importance of youth to the future of UCU, the Youth Unlimited account is a credit union account for members 24 years and younger, that grows right along with you! 
UNYF youth register for Ukrainian Credit Union Limited AGM, February 1969

Молодіжне Українське Національне Об'єдання (МУНО) було засноване 27 липня 1934 року у канадських преріях - у місті Саскатун.
Рух швидко поширився по всій країні, а Торонто невдовзі стало одим із найбільших відділень. Когорта "мунівців" приєдналася до проектів "дорослого" УНО, а також до кооперативного фінансового руху, ставши членами УКС(Торонто).

В УКС ми віримо, що молодь - майбутнє Кредитної Спілки, тому наш Необмежений Молодіжний Рахунок в УКС працює для членів віком до 24 років та росте разом із вами!

На фото: молодіжний реєстр
MUNO для Української кредитної спілки з обмеженою відповідальністю AGM, лютий 1969 року
Thursday, March 7, 2019

Following the community with new locations #UCU75

We have 16 branches and services points across Ontario, from Windsor to Ottawa and Thunder Bay to St. Catharines, however the largest part of our business in centred in the GTA. As a community-based business, we grow and move together with Ukrainians in their neighbourhoods.

For example, we originally opened North York branch because many immigrants from Ukraine and neighbouring countries moved to the area after the fall of the Soviet Union. It started as a UCU Service Point in 2000.

A new, modern and highly-equipped branch in Vaughan opened in 2018. This location replaced the branch at 5799 Yonge location, moving together with the community to the North.

УКС має 16 відділів та пунктів обслуговування по всьому Онтаріо, від Віндзора до Оттави та від Тандер-Бей до Сант-Катарінс, однак найбільша частина нашого бізнесу зосереджена в GTA. Як бізнес, що виріс із громади, ми ростемо і переїждаємо разом з українцями, що змінюють свої райони.

Наприклад, відділ у Північному Йорку спочатку відкрили там, де оселилося багато іммігрантів з України та сусідніх країн, що переїхали після розвалу Радянського Союзу. Воно починалося, як пункт обслуговування УКС у 2000 році.

А у 2018му ми відкрили нове, сучасне та оснащенне усім необхідним відділення у місті Вонн. Цей відділ замінив колишній відділ у Північному Йорку, що знаходився на 5799 Yonge та переїхав, як і українська громада почала переїжджати, іще далі на північ. On photo: The grand opening ceremony on December 12, 2018. UCU Board members, UCU Management, community leaders and Gila Martow, Member of the Ontario Provincial Parliament

Wednesday, March 6, 2019

We made it not difficult to become wealthy #UCU75


Do you want to know what the big secret behind growing wealthy is? It`s simple. Make saving a priority. In 2001 the UCU Wealth Management Group Centre launched in Etobicoke branch. 10 years from that moment, in 2011, the department moved to a bigger location at 2265 Bloor Street West (former So-Use Credit Union building). How you manage your wealth today, will make all the difference to how much you will have in the future. Whether you've earned your money through hard work, inherited it from a wealthy relative, or won it at the casino, it won't last forever unless you protect it. We'll help you come up with the right strategy to do it.


️Знаєте найбільший секрет успішного збагачення? Він дуже простий. Зробіть накопичення грошей пріоритетом. У 2001 році розпочав роботу центр управління фінансами та заощадженнями UCU Wealth Management Group в Етобіко. За 10 років, у 2011му, відділ переїхав у велике місце розташоване на вулиці Bloor Street West 2265 (колишня будівля КС Союз). Як ви керуєте своїм багатством сьогодні - основа того, що ви матимете в майбутньому. Чи ви заробили свої гроші важкою працею, чи успадкували від заможних родичів, чи навіть виграли у казино, багатсво не триватиме вічно, якщо ви його не захищатимете. А команда УКС, що спеціалізується на івестиціях та розпорядженні грошима, допоможе вам підібрати правильну стратегію.UCU Wealth Management Group, 2018 


Tuesday, March 5, 2019

Guided by community leaders #UCU75

UCU (Toronto) Board Meeting, 1948
UCU's first Board of Directors elected on July 12, 1944. 

The Board of Directors were: Wasyl Sytnyk (President), Stefania Sawchuk, Marko Topolnytsky, and Denys Metelskyi; Credit Committee: Stepan Terebush, (Chair), Teodor Khakhula and Prokip Dunets; Supervisory Committee: Dr. Ivan Vasylenko (Chair), Wasyl Pukish and Roman SavychПершу Раду Директорів було обрано 12 липня 1944 року. До неї входили: Василь Ситник (Президент), Стефанія Савчук, Марко Топольницький та Денис Метельський. До Кредитного комітету входили: Степан Теребуш (Голова), Теодор Хахуля та Прокіп Дунець; Наглядова рада: Др.Іван Василенко (Голова), Василь Пікуш та Роман Савич.


On April 1, 1986, a surprise retirement party for Lev Szachrajuk
At Ukrainian Credit Union Limited we share a common vision of providing quality and dedicated service to our members and the larger community. We generate value for our members through competitive rates and service charges along with financial support for the community through donations to and sponsorships of various causes. 

At the same time, we provide a superior work environment for our staff, invest in their personal and professional development, and encourage our employees to participate in their community through volunterism.В Українській Кредитовій Спілці ми поділяємо спільне бачення, відчуваємо важливим надавати якісні сервіси нашим членам та служити ширшій громаді. Члени цінують нас за конкурентні відсоткові ставки та вартість послуг, а також за фінансову підтримку громади через спонсорство та благодійні внески на численні потреби.
Водночас, ми багато зусиль вкладаємо в створення комфортного робочого середовища для членів команди, інвестуємо в особистий та професійний розвиток працівників, підтримуємо їхню участь у волонтерських проектах та розбудові громади.


UCU Mississauga team, March 2018

Immigration is again driving growth for UCU. Hundreds of new members from Ukraine, Poland, and former Soviet Bloc territories join yearly. Continued efforts to attract our youth with initiatives such as Internet bank services, as well as our award-winning Youth Unlimited line of products, are retaining memberships from second, third, and fourth generation Ukrainian Canadians as well as newcomers. They are our future!

Living in Ontario you can always count on UCU and its support!


️Сьогодні УКС знову проживає період зростання завдяки іммігрантам. Сотні нових членів з України, Польщі та країн колишнього СРСР приєднуються щороку. Кредитівка продовжує докладати зусилля та розвивати важливі для молоді ініціативи, як-от сервіс Інтернет-банкінгу, а також визнану лінійку продуктів Youth Unlimited, що залучають і молодь другого, третього та четвертого покоління канадців українського походження, і нещодавніх іммігрантів. Всі вони - наше майбутнє!
Якщо живете в Онтаріо, ви завжди можете розраховувати на підтримку УКС! Sunday, March 3, 2019

Ukrainian by soul and heart! #UCU75

In the past two and a half decades, many other community credit unions have merged with UCU. Those joining in the 80s include Plast (Toronto); St. Mary’s Dormition Parish (Mississauga); Ukrainian CU (London); St. George’s Ukrainian (Oshawa); Ukrainian CU (Windsor); and, Ukrainian People’s Home (Toronto). In 1989, the credit union dropped the Toronto designation from its name to better represent its new pan-Ontario inclusiveness.

In the mid-1990s, when Thunder Bay’s Ukrainian (Ft. William) Credit Union closed, its members joined the newly established UCU branch in Thunder Bay. In 1999, Ukrainian (Sudbury) Credit Union joined the UCU family. It was itself the union of Ukrainian СU (Sudbury), St. Mary’s Ukrainian Catholic Parish CU, and the Ukrainian Youth Association CU. The same year St. Demetrius Parish (Etobicoke) also joined UCU.

За останні два з половиною десятиліття багато інших громадських кредитних спілок об'єдналися з УКС. Ті, що приєдналися в 80-ті роки включають Пласт (Торонто); Успенська парафія Святої Марії (Mississauga); Українська КС (Лондон, Онтаріо); Українська Спілка Святого Юрія (Ошава); Українська КС (Віндзор); Український народний дім (Торонто). У 1989 році УКС позбулася прив’язки до Торонта у своїй назві, аби краще відображати приналежність до Онтарійської громади.

У середині 1990-х років, коли Українська Кредитна Спілка Тандер-Бей (Форт. Вільям) закрилася, її члени утворили УКС Тандер-Бей. У 1999 році до сім'ї УКС вступила Українська Кредитна Спілка з Садбері. Сама вона був об'єднанням Української Спілки (Садбері), КС Української католицької парафії Святої Марії та
Cпілки Української молодіжної асоціації. Того ж року КС Парафії Св. Димитрія (Етобіко) приєдналася до УКС.

UCU Oshawa branch, 1989 


Our very first Toronto address was on 300 Bathurst Street. Now you might consider Toronto's Bloor West Village, southern Etobicoke or eastern Mississauga as Ukrainian neighbourhoods, but as a community, we started in the downtown core. 

In 1945 UNF Toronto along with Ukrainian (Toronto) Credit Union moved from 300 Bathurst Street to 783 College Street. 

To imagine how different that time was, here is one more interesting fact: until 1949 Ukrainian (Toronto) Credit Union only operated one hour a week on Friday evenings. 

Today we are a fully-functioning business with 16 locations across Ontario, working 5-6 days a week (depends on the location) and operating 24/7 through online banking and the UCU mobile app. 


Найперша торонтівська адреса теперішньої УКС - 300 Bathurst Street. Це зараз ми вважаємо Bloor West Village, південне Етобіко та східну Міссіссагу українськими районами, але починалося розселення громади з теперішнього центру міста. 

У 1945-му УНО-Торонто та Українська Кредитна Спілка(Торонто) переїхали з 300 Bathurst Street на 783 College Street.

Тільки уявіть, як сильно все змінилося з тої пори: до 1949 року Українська Кредитова Спілка (Торонто) працювала одну годину на тиждень - щоп'ятниці ввечері. 

Сьогодні УКС - це повноцінний бізнес із 16 відділеннями в Онтаріо. Залежно від локації, відделення працюють 5 або 6 днів на тиждень, а онлайн-банкінг та послуги через мобільний арр доступні 24/7.