Monday, February 29, 2016

Tuesday, February 23, 2016

Фінансова сторінка


Марійка Бінчаровська, Associate Manager
Mississauga Branch
Ukrainian Credit Union
Вам важко дотриматися ваших зобов’язань за кредитниими картками? Ви сплачуєте лише мінімальні місячні платежі? Ви змушені покривати ваші обов’язкові платежі з фондів, які планувалися для відпочинку, сім’ї, гобі, іншої мети? Якщо ваша відповідь вияветься ствердною хоча б на одне з поставлених запитань, то це, мабуть прийшов час задуматися і зробити крок до розмови із кредитним спеціалістом щодо вашої можливості отримати кредит для консолідації ваших боргів.

Косолідація боргів – це процес підсумування усіх боргів в єдину позику, яка вимагає лише одного місячного платежу, що передбачає виплату основи позики (principal) і відсотків з позики (interest). Якщо ви відвідаєте свого кредитного спеціаліста, вашу фінансову ситуацію бyдe розглянyто. Акцент буде зроблено на ваш дохід, ваші видатки і при можливості – на весь бюджет. Все це є необхідним для того, щоби визначити найоптимальнішy суму, яку ви фінансовo спроможні повертати щомісячно з метою виплати позики якнайшвидше і з найменшими відсотками.

Debt Consolidation Loans


Marika Binczarowski
Associate Manager
Mississauga Branch
Ukrainian Credit Union
Having difficulty paying off your credit cards, lines of credit or other debts? Are you using funds you saved for holidays, family events or evenings out to pay off your debts? If your answer is yes to at least one of those questions, perhaps, it is time to think and talk with a credit expert about consolidating your debts into one, easier to manage, and less expensive consolidation loan.

Debt consolidation is the process of consolidating all debts into a single loan that requires only one monthly payment, which includes payment of both the principal of the loan and the interest. If you visit your credit specialist (typically a lender at your financial institution) they will review your financial situation. Emphasis will be made on your income, your expenses and, if possible, your entire budget. This is necessary in order to determine the most optimal amount which you will be able to pay monthly to pay down your loan as quickly as possible with the smallest amount of interest.

Thursday, February 18, 2016

Ukraine can win the economic war with Russia


Michael Zienchuk, MBA, CIM
Investment Advisor, Credential Securities Inc.
Manager, Wealth Strategies Group
Ukrainian Credit Union
As things now stand, Russian aggression against Ukraine increasingly looks like a war of attrition. Both countries’ economies are presently quite ineffective and the fears were widespread that Ukraine’s economy would not lift any time soon. But it seems that Ukraine’s economy has escaped the worst and is finally leveling off. On February 10, Ukraine’s Ministry of Economic Development and Trade said that the country’s GDP grew by 2% in the fourth quarter of 2015. Although the GDP for the full year of 2015 still dropped by a sizable -10.4%, the turnaround from the -17.2% decline in the first quarter is very hopeful.

Ukraine can win the economic war with Russia


Michael Zienchuk, MBA, CIM
Investment Advisor, Credential Securities Inc.
Manager, Wealth Strategies Group
Ukrainian Credit Union
Останнім часом агресія Росії проти України все більше нагадує війну на виснаження. Економіки обох країн досить неефективні і часто здавалося, що українська економіка не витримає цього "змагання". Але зараз виглядає на те, що економіка України уникла найгіршого і починає стабілізуватися. У понеділок, 15 лютого, Держстат України повідомив, що ВВП України в четвертому кварталі 2015 року зріс на 1,5% порівняно з попереднім кварталом. У третьому кварталі ВВП виріс на 0,5%. Хоча ВВП за весь 2015 рік впав на приголомшливі 10,4%, відбувся великий прогрес порівняно з першим кварталом року, коли падіння склало 17,2%.

Wednesday, February 17, 2016

Our updated APP is here!


App store link:
https://itunes.apple.com/ca/app/ukrainian-credit-union-mobile/id907696142?mt=8

Google Play store link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ukrainiancu.mobileapp&hl=en

Tuesday, February 2, 2016

Використання подружнього (Spousal) RRSP

Тепер ви вже, напевно, знаєте важливість інвестування в RRSP як засіб заощадження для вашого майбутнього пенсійного доходу, і як ефективний метод зменшeння податкiв на ваші доходи. Подружній (Spousal) RRSP є ефективним засобом зменьшення податків на пенсійний дохід шляхом перерозподілу пенсійних планів між чоловіком і жінкою. Подружній RRSP дає змогу зменшити податки як під час внесення коштів в RRSP, і так само знизити податки пізніше, коли обоє з подружжя будуть вже на пенсії.
Що таке перерозподіл доходів (income-splitting)?
Перерозподіл доходів (income-splitting) це спосіб зменшення загальної суми податку, який платить ваша сім'я, передаючи дохід від працівника з більш високим рівнем доходу до іншого члена сім’ї з нижчим рівнем доходу, сума якого буде обкладатися податком за значно нижчою ставкою чи не буде оподатковуватися взагалі.

Інші переваги перерозподілу доходів
Володимир Карман Branch Manager, Bloor West
Перерозподіл доходів також дає переваги при розрахунку держаної пенсії за віком (OAS) і дозволяє запобігти необхідності повертати частину цієї допомоги (OAS) державі у випадках, коли дохід одного з подружжя буде дуже високий. В 2015 роках програма OAS вимагає повернення частини отриманої допомоги, як тільки ваш особистий дохід перевищує $72,809 на рік.

Як вирівняти дохід обох членів подружжя після виходу на пенсію за допомогою подружнього RRSP
Платник податку має право зробити річний внесок або у свій особистий RRSP, або в RRSP на ім'я свого подружжя, але вся сума цього внеску у податковій декларації буде вирахувана з доходу тієї особи, що внесла гроші. Безпосередня користь для вкладника в RRSP полягає у зменшенні податку вже цього року, а в довготерміновій перспективі – у зниженні майбутніх сімейних податків на дохід після виходу на пенсію. Починаючи з 1993 року у визначення “подружжя” включeнe положення зі загального сімейного права. Якщо неодружена пара живе в громадянськoмy шлюбi впродовж одного року або більше або живе разом і має спільну дитину, вона має право зробити внесок до подружнього RRSP.

Spousal RRSPs


You probably already know about the importance of investing in RRSP as a means of saving for your future retirement, and as an effective method to reduce your income taxes. A Spousal RRSP is an effective way to reduce taxes on your retirement savings by redistributing the savings (and subsequent pension incomes) between yours and your spouse’s RRSP plans. Spousal RRSPs can reduce your taxes both when you put the money in the RRSP and in the future, when both spouses are retired.
What is income-splitting?
Income-splitting is a way to reduce the total amount of taxes that your family pays, by transferring the income from a person with a higher income to another family member with lower income. This income will then be taxed at a significantly lower rate or not taxed at all.
Vlad Karman Branch Manager, Bloor West Village

Other benefits of income splitting
Income splitting also offers the advantage of avoiding the need to repay Old Age Security (OAS) payments back to the government in cases where the income of one spouse is very high. For the 2015 tax year, the OAS program requires partial return of the OAS received as soon as your personal income exceeds $72,809 per year.
How to align the income of both spouses after retirement using a spousal RRSP
The taxpayer has the right to contribute to his or her  personal RRSP or a spouse’s RRSP, however the entire amount of the contribution in the tax return will be deducted from the income of the person who made the contribution. The immediate benefit for the investor in RRSP is that their tax payment will go down the same year, and, in the long run, after retirement, their future family taxes will be reduced too. Since 1993, the definition of a "married couple" is based on general family law. If an unmarried couple lives together for one year or more, or lives together and has a common child, they are entitled to contribute to a spousal RRSP.